Close
The Multilayered Context of Art Beyond Post-Soviet Borders


Michael Aleksandrov, Mykola Babak & Evgene Matveev, Anatoly Belkin, Vladimir Brainin, Vladimir Clavijo-Telepnev, Oleg Dergachov, Vitaly Dlugy, Victor Elkonin, Maria Elkonina, Semyon Faibisovich, Lazar Gadaev, Rimma and Valery Gerlovin, Elizabeth Grachev, Dmitry Gretsky, Andrei Grositsky, Ilya and Emilia Kabakov, Vasily Kafanov, Konstantin Khudiakov, Komar & Melamid, Oleg Kudriashov, Tatiana Nazarenko, Vladimir Nemukhin, Natalya Nesterova, Boris Orlov, Alexander Petrov, Anatoly Pronin, George Pusenkoff, Mikhail Roginsky, Leonid Sokov, Andrei Volkov
Close
MANIPULATIONS