Mihail
Alexandrov


Mykola Babak &
Evgene Matveev


Andrey
Barov


Anatoly
Belkin


Sergei
Borisov


Vladimir
Brainin


Kirill
Chelushkin


Vladimir
Clavijo-Telepnev


Oleg
Dergachov


Andrey
Dillendorf


Vitaly
Dlugy


Viktor
Elkonin


Maria
Elkonina


Natalia
Elkonina


Alla
Esipovich


Semyon
Faibisovich


Lazar
Gadaev


Rimma Gerlovina &
Valeriy Gerlovin


Katya
Golitsina


Elizabeth
Grachev


Dmitry
Gretsky


Vadim
Grinberg


Dmitry
Gutov


Ilya & Emilia
Kabakov


Vasily
Kafanov


Gulnara Kasmalieva &
Muratbek Djumaliev


Olga
Kisseleva


Komar &
Melamid


Elena
Korennova


Oleg
Kudryashov


Sasha
Manovtseva


Stas
Namin


Tatyana
Nazarenko


Natalya Nesterova
1990 - 2006


Natalya Nesterova
2007 - present


Boris
Orlov


Alexander
Petrov


Ilya
Popenko


Lusia
Popenko


Anatoly
Pronin


George
Pusenkoff


Mikhail
Roginsky


Olga
Tobreluts


Oleg
Vassiliev


Andrei
Volkov


Alexander
Yulikov


Hermes
Zygott


Collection