Mihail
Alexandrov


Mykola Babak &
Evgene Matveev


Andrey
Barov


Anatoly
Belkin


Sergei
Borisov


Vladimir
Brainin


Kirill
Chelushkin


Vladimir
Clavijo-Telepnev


Oleg
Dergachov


Andrey
Dillendorf


Vitaly
Dlugy


Viktor
Elkonin


Maria
Elkonina


Natalia
Elkonina


Alla
Esipovich


Semyon
Faibisovich


Lazar
Gadaev


Rimma Gerlovina &
Valeriy Gerlovin


Katya
Golitsina


Elizabeth
Grachev


Dmitry
Gretsky


Vadim
Grinberg


Dmitry
Gutov


Ilya & Emilia
Kabakov


Vasily
Kafanov


Gulnara Kasmalieva &
Muratbek Djumaliev


Olga
Kisseleva


Komar &
Melamid


Elena
Korennova


Oleg
Kudryashov


Sasha
Manovtseva


Stas
Namin


Tatyana
Nazarenko


Boris
Orlov


Alexander
Petrov


Ilya
Popenko


Lusia
Popenko


Anatoly
Pronin


George
Pusenkoff


Mikhail
Roginsky


Olga
Tobreluts


Oleg
Vassiliev


Andrei
Volkov


Alexander
Yulikov


Hermes
Zygott


Collection